Följ

Vapenlagen

Ur 3:e kapitlet Ordningslagen

6 § Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd
av polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av
detaljplan. (Se nedan - kommentar)

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten
inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft-
eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan
skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet
används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Skjutbanor som inte hör till försvarsmakten får användas endast
efter tillstånd av polismyndigheten. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
utförande och besiktning av skjutbana.


Ur Vapenlagen 2 kap. Tillstånd och register

Tillståndsplikt

1 § Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen eller ammunition,

b) driva handel med skjutvapen,

c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller
översyn,

d) ta emot skjutvapen för skrotning, eller

e) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet
är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för
målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad
effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen
(effektbegränsade vapen).


Ur 1 kap. Vapenförordningen

2 § Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan
begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) om en
projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en
anslagsenergi som är mindre än 10 joule.

Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen
skall anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet
fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än
3 joule.

Trots vad som föreskrivs i första eller andra stycket skall ett
kolsyrevapen som är avsett att med färg markera träffar på deltagare
i stridsspel (paintballvapen) anses ha sådan begränsad effekt som
avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), om vapnet är konstruerat för
att laddas med färgampuller med en minsta diameter om 16 mm.


Ur Ordningslagens 1 kapitel 2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-
verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga
för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får
föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana
områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket,
skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap.
och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är
tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är
tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig
plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en
föreskrift enligt andra stycket.

-----> Slut

---------------

[Utdrag från Stockholmspolisens tillståndsenhet, vapengruppens lathund.]

* Tillstånd (licens) på luftvapen ges endast till den under 18 år som är aktiv medlem av skytteförening, som bedriver tävling med aktuell vapentyp. Sökande skall ha ett av föreningen styrkt behov av sådant vapen.
* Inga föreningar bedriver tävlingar med Softairguns, varför licens ej kan utfärdas.

Straffansvar: Den som innehar ett vapen utan tillstånd eller överlåter ett sådant vapen döms till fängelse i högst ett år. Vid oaktsamhet - böter eller fängelse sex månader.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk